Úvodní stránka » Členství

Členství v zapsaném spolku Klíč ke dveřím (dále jen KkD)

1. Členství v KkD je dobrovolné. Členem se může stát fyzická i právnická osoba. 

2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky představenstvo. Představenstvo může žádost uchazeče o členství odmítnout. Členství vzniká přijetím prvního dne kalendářního měsíce následujícího po rozhodnutí představenstva a sjednává se na dobu neurčitou.

3. Je-li uchazečem o členství právnická osoba, musí být k vyplněné členské přihlášce přiložena kopie výpisu z veřejného rejstříku.

4. Kdo se uchází o členství v KkD, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

5. Členství v KkD se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

6. KkD vede seznam členů, do kterého se zapisuje jméno a příjmení fyzické osoby, adresa pobytu a datum narození a u právnické osoby název a sídlo právnické osoby, IČO, bankovní spojení, členové statutárního orgánu vč. kontaktů.

7. Seznam členů není přístupný, s výjimkou statutárního orgánu. Prokáže-li člen zájem hodný právní ochrany, může představenstvo umožnit členovi nahlédnutí v části, která se týká jeho osoby.


Zánik členství

1. Členství zaniká:

a) vystoupením - členství zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení KkD, není-li v oznámení uvedeno pozdější datum,

b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků – členství zaniká k 31.12. kalendářního roku předcházejícího roku, za nějž člen nezaplatil členské příspěvky, po marném uplynutí lhůty poskytnuté představenstvem ve výzvě k zaplacení,

c) dohodou o ukončení členství

d) vyloučením – člen může být vyloučen, pokud závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající z členství a k výzvě předsedy v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. O vyloučení rozhoduje předseda a jeho rozhodnutí se doručí vyloučenému členu.

e) Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumalo představenstvo. Předseda může v odůvodněných případech své rozhodnutí zrušit. Vyloučený člen se může do jednoho měsíce od doručení konečného rozhodnutí KkD obrátit na soud, jinak toto právo zaniká.

f) členství zaniká též zánikem právnické osoby nebo úmrtím člena nebo zánikem KkD.

2. Zánikem členství za trvání KkD nevzniká členovi právo na vypořádací podíl. Členové nemají právo na likvidační zůstatek ani v případě zrušení a likvidace KkD.


Práva a povinnosti členů

1. Členové KkD mají stejná práva a povinnosti a neručí za závazky KkD.

2. Členové KkD mají zejména tato práva:
a) účastnit se jednání valné hromady KkD a volit představenstvo a tím se podílet na řízení a kontrole činnosti KkD,
b) předkládat KkD svoje podněty, připomínky a návrhy a být o jejich vyřízení informováni

3. Členové KkD jsou povinni:
a) dodržovat stanovy , kterými jsou vázáni od okamžiku jejich přijetí nebo vzniku členství,
b) plnit usnesení valné hromady,
c) platit členské příspěvky na činnost KkD podle usnesení nejvyššího orgánu – představenstva,
d) poskytovat pro činnost KkD nezbytné údaje a informace.

 

Aktuálně

archiv

Kontakt

Klíč ke dveřím, z.s.
Dvouletky 1925 Praha 10 - Strašnice
+420 605 291 148
03001555

 

Účet číslo: 
232323212/5500